#
  • 084 158 9823
  • liborastudio@gmail.com

วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร/ATM/PromptPay

ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี สาขา
ธนาคารกรุงเทพ 208-0-87138-3 นายลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง บางกรวย
ธนาคารทหารไทยธนชาต 209-2-85785-9 นายลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย 066-8-92318-6 นายลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

  • 1. โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร
  • 2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร
  • 3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

* หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน

#
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #