#
  • 084 158 9823
  • liborastudio@gmail.com

ชื่อผ้าและลักษณะเนื้อผ้า

ชื่อผ้าและลักษณะเนื้อผ้า

ชื่อผ้าและลักษณะเนื้อผ้า

ปัจจุบันเนื้อผ้าที่นำมาตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านนั้นมีหลากหลายแบบ หลายชนิด ซึ่งผู้ผลิตต่างก็นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตทักทอ จึงก่อให้เกิดเนื้อผ้าในแบบต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท ซึ่งในท้องตลาดก็มีจำหน่ายมากมาย